Handledarrollen

Att vara handledare innebär möjligheten att medverka till individers utveckling och samtidigt att få se på sig själv i nytt ljus. Det är en ynnest och ett fantastiskt arbete som kräver både engagemang och empati.

För att bli UGL-handledare går vi först en UGL kurs. I en fördjupad UGL kurs (FUGL) som pågår i två veckor arbetar vi vidare med bl.a. gruppdynamik, självinsikt, konflikthantering och kommunikation. Denna kurs riktar sig inte direkt till blivande handledare utan passar för alla som vill fördjupa sig i dessa ämnesområden. Därefter följer en handledarutbildning (HUGL) om en vecka. För att sedan bli godkänd som självständig handledare sker examination som handledare för en ”vanlig” UGL tillsammans med en rutinerad handledare. Sedan är det dags att pröva vingarna och samla egna erfarenheter som handledare. FUGL och HUGL kurser genomförs alltid inom Försvarsmaktens ram med speciellt utsedda handledare vid rodret. Att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra handledare är utvecklande och ett sätt för oss upprätthålla en hög kvalitet för de grupper vi arbetar med.

 

Thomas Malmquist:
Jag har en vision av att Vi tillsammans bygger något starkt.
Med tillsammans menar jag att Vi inte bara arbetar och lever intill varandra utan fungerar som pusselbitar, fyller de hål och luckor som finns emellan Oss människor. Jag tror det sker genom interaktion och medvetenhet om våra egna och våra medmänniskors styrkor vilket kräver att vi är tydliga i våra relationer.

Efter att varit arméofficer i över 25 år har jag lämnat Försvarsmakten för att pröva min lycka som egen företagare

Under min tid som officer har jag arbetat med utbildnings- och ledarskapsfrågor i hela mitt yrkesverksamma liv, både på militära förband och som avdelningschef på Krigsskolan KARLBERG.
Under min tjänstgöring har jag även arbetat i Bosnien där jag samarbetade med ett stort antal olika nationaliteter och upplevde många situationer som krävde svåra och snabba beslut.
Min senaste militära befattning har varit som personalchef vid en av arméns skolor för officersutbildning.

Jag är en av Försvarshögskolans utbildare av UGL-handledare och har arbetat med UGL och UGL-relaterad utbildning under många år, bland annat leder jag kursen fördjupad UGL åt Försvarshögskolan. Jag genomför också regelbundet examinationer av nya handledare både inom och utom försvaret.
En annan verksamhet som varit en del av min militära vardag har varit debriefing eftersom jag ingått i en lokal krisorganisation och är debriefingutbildad.
Min starkaste sida är att jag inte är rädd för att ta tag i saker (även inte alltid så behagliga) och kan vara så rak och direkt som en situation kräver.

Jag är certifierad handledare på SDI®-konceptet som grundar sig på dr Elias H. Porters arbete RAT® . Från och med 2008 är jag certifierad för UGL 2008


Telefon: 08-611 42 77
e-post: thomas(snabel a)mqt.se

 

Pia Malmquist :
Jag är läkare med specialistkompetens i allmänkirurgi sedan 1996. Min utbildning och mitt arbete har givit mig möjlighet att leva och vara verksam i flera olika kulturer både internationellt i ett flertal länder och nationellt där jag arbetat vid ett tjugotal olika enheter. Denna erfarenhetsbas väckte för några år sedan mitt intresse för de mekanismer som är av betydelse för att en grupp ska vara framgångsrik både sett till resultat och arbetsmiljö. Jag har utbildat mig till UGL-handledare inom Försvarsmakten och har handlett både militära och civila grupper. Jag har erfarenhet av att som lärare omsätta den teoretiska grund UGL vilar på till en praktisk pedagogisk metod, speciellt för tidsbegränsade utbildningsmoment, som givit goda resultat.
Min största tillgång som handledare är min förmåga att läsa av stämningar och mönster både hos individer och i en grupp. Jag ställer frågor och väntar ut svar.

Från och med våren 2008 är jag certifierad för UGL 2008


Telefon: 08-611 42 77
e-post: pia(snabel a)mqt.se

 

 

MQT Arbetar i nätverk med några andra företag som vi har det största förtroendet för.
Samarbetspartners är bland annat:

  • Escapad AB i Stockholm
  • Lotta Lindgren AB - Möten mellan människor i Luleå
  • Färnlycke konsult AB (UGLHANDLEDARNA) i Stockholm
  • Lysande utsikter (UGLHANDLEDARNA) i Sundsvall
  • Mats Bergström konsult AB (UGLHANDLEDARNA)

Andra handledare:
När vi behöver mer arbetskraft anlitar vi även andra handledare som vi har kontakt med. Dessa finns alltid med i Försvarsmaktens handledarregister och har stor erfarenhet av UGL kurser.
Om Du vill, samarbetar vi gärna med handledare som Du känner till och vill utnyttja. Ett krav från oss är dock att dessa är registrerade och erfarna med att leda UGL grupper av blandad sammansättning. Naturligtvis måste även personkemin stämma eftersom handledare arbetar mycket nära varandra och är ömsesidigt beroende av varandra