SDI®

 

MQT-UTVECKLING

Bortom Beteende Mot Motivation

Strength Deployment Invetory®

 

STYRKA och UTVECKLING i VÅRA RELATIONER


Ofta finner vi att vi inte förstår våra medmänniskors

reaktioner på vårt eget agerande utan vi gör

tolkningar utifrån den bild vi själva har.

Resultatet blir missförstånd, onödiga konflikter,
sämre social miljö

och i slutändan en lägre produktivitet.

 

Ett sätt att hantera relationer är att se på hur

jag och mina medmänniskor tolkar vår omvärld

 utifrån de behov vi själva som individer har.

 

Den amerikanske psykologen Elias H Porter har under

många år studerat vad som motiverar individer att

agera och hur vi interagerar sinsemellan.

Hans arbete har utmynnat i en teori som han benämner

Relationship Awareness Theory®(RAT®)

Enkelt översatt ”teori om medvetenhet i relationer”

Ur RAT® har Dr Porter utarbetat sitt

instrument som han benämner SDI®

 

 


Vi på MQT nyttjar SDI® som ett verktyg att

 belysa och tydliggöra relationers betydelse

för produktivitet. Vi skapar ett enkelt

 verktyg för att överbygga motsättningar


Vi vänder oss till följande målgrupper:

*Ledningsgruppen

*Arbetslaget

*Projektgruppen

*Grupper med stor personalrörlighet

*Individen


Utbildningen pågår normalt under två dagar men anpassas i tid och innehåll till kundens behov företrädesvis i internatform

 

Vi strävar efter en gruppstorlek om 8-12 deltagare

Kurserna leds av två av certifierade SDI®-handledare

 


SDI® och RAT® är registrerade varumärken hos Personal Strength Publishing


Intresserad ? Skicka ett e-postmeddelande till oss så berättar vi mer:

info@mqt.se

 

Uppdaterad d. 2005-03-31